ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی خوزستان - دزفول فروزان باباحسینی

امتیاز علمی: 1800

نام و نام خانوادگی: فروزان باباحسینی

شماره عضویت: 129879

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: خوزستان - دزفول

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...