شرایط جدید ثبت نام در کتاب داوران ظرفیت محدود

چرا برخی از مراجع شرایط خاصی را برای داور تعیین می کنند؟

 فعلا برابر قوانین جاری برای نجام داوری پروانه یا مدرکی وجود ندارد البته این امرمانع نمی شود که هرمرجعی منجمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا مراجع قضایی با صلاحدید خود برای ارجاع پرونده داوری از سوی خود  به داوران شرایطی را برای آن داورتعیین نماید که این شرایط محدود به پرونده های ارجاعی خود آن مراجع می باشد.
چراکه داوری یک قضاوت خصوصی است واز کل پرونده های داوری های موجود در کشور بخش بسیارکوچکی از آنها از سوی مراجع قضایی ارجاع می شود و مابقی پرونده های داوری در بیرون از مراجع قضایی و در بین اشخاص جامعه اعم از حقیقی و حقوقی می باشد که طرفین اختلاف می توانند با تراضی خود هرشخص یا اشخاصی را که تمایل داشته باشند با تراضی بعنوان داورانتخاب و حل وفصل اختلاف خود را به او واگذار کنند.

لطفا منتظر بمانید ...