شرایط جدید ثبت نام در کتاب داوران ظرفیت محدود

آیا برای انجام داوری حتما باید موسسه داوری ثبت کرد؟

خیر برای فعالیت داوری هیچ الزامی به ثبت موسسه داوری نیست.
لذا اشخاص حقیقی می توانند به تنهایی از سوی طرفیت اختلاف بعنوان داورانتخاب و مطابق قوانین جاری منجمله باب هفتم آیین دادرسی مدنی داوری ضمن رسیدگی به اختلاف طرفین نسبت به صدوررای داوری اقدام نمایند
 

لطفا منتظر بمانید ...