ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - تهران نوید صادق شیرازی

امتیاز علمی: 580

نام و نام خانوادگی: نوید صادق شیرازی

شماره عضویت: 153646

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
۰۳-۱۱-۴۰۲ /د ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ الزام به اجرای مفاد رای داوری شماره ۱۴۰۲۲۲۰۰۰۴۹۸۱۷۸۸ مورخ: ۱۵/۷/۱۴۰۲و رسیدگی مجدد براساس مدارک جدید.
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
دوره رایگان حقوق مالی زوجه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
لطفا منتظر بمانید ...