اشتراک گذاری صفحه داوری دکتر شهاب الدین آقاجری
مشخصات و اطلاعات داور دکتر شهاب الدین آقاجری

امتیاز علمی: 10540

شماره عضویت: 137973

اعتبار عضویت: ۱۴۰۲/۰۲/۰۷

نام و نام خانوادگی: دکتر شهاب الدین آقاجری

تلفن: 06152727652

موبایل: 09166715000

آدرس فعالیت: خوزستان - بهبهان - میدان نحوی ساختمان کریمی طبقه 5 واحد 3- کد پستی: 6361649913

ایمیل:

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

رشته تحصیلی: حقوق خصوصی

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

توضیحات :

آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره مشاهده رای
۱۰۱۷/۹۵ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۵/۲ریال بابت چهار فقره چک به انضمام خسارت تأخیرتأدیه و هزینه داوری
۱۰۱۸/۹۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ تأیید انفساخ و مطالبه وجه التزام خسارت قراردادی
۱۰۲۰/۹۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ مطالبه مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه
۱۰۲۴/۹۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ الزام به انتقال سند رسمی و تحویل مدارک خودرو
۱۰۵۲/۹۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ مطالبه وجه چک
۱۰۵۶/۹۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ خواسته: ابطال مبایعه نامه مورخه ۲۰/۰۹/۱۳۹۵
۱۰۶۴/۹۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال،مطالبه وجه کارکرد بابت ساخت یک باب سالن سردخانه واقع درکشتارگاه وهزینه مترکشی مساحی وتنظیم صورت وضعیت کل کشتارگاه و مشاوره فنی واجاره اتومبیل به انضمام خسارت تأخیر
۱۰۱۶/۹۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ میلیون ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه داوری
۱۰۶۱/۹۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ فسخ قرارداد
۱۰۳۱/۹۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ خواسته : مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ میلیون ریال بابت یک فقره سفته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه داوری
۱۰۳۰/۹۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰میلیون ریال بابت یکفقره سفته به انضمام خسارت تأخیرتأدیه وهزینه داوری
۱۰۶۰/۹۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ خواسته: استرداد یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی ۲۴ ایران ۶۱۷ س ۸۸ به انضمام هزینه داوری
۱۰۴۶/۹۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۳ میلیون ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله و هزینه داوری
۱۰۳۸/۹۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ خواسته صدور رأی به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۱۰ میلیون ریال بابت یک فقره وام مأخوذه و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ مذکور(۱۰/۰۸/۹۵) لغایت وصول و اجرای حکم محکومُ به و حق
۱۰۳۵/۹۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ خواسته: مطالبه اصل سرمایه به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶۶۷ ريال وجه به دلیل انقضای عقد مضاربه به انضمام خسارت تأخیرتأدیه وهزینه داوری
۱۰۵۱/۹۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ مطالبه وجه سه فقره چک
۱۰۸۴/۹۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ خواسته:مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۲ ریال وجه به انضمام خسارت تأخیرتأدیه و هزینه داوری
۱۰۷۰/۹۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ خواسته:مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰(صدوبیست میلیون) ریال بابت یک فقره چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه داوری
۱۰۷۰/۹۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ خواسته:مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰(صدوبیست میلیون) ریال بابت یک فقره چک به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه داوری
۱۰۶۵/۹۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ میلیون ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه داوری
۱۰۸۵/۹۶ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ خواسته: استرداد یک دستگاه خودرو زانتیا به شماره انتظامی...ایران۵۴۲ ج ۱۴و تحویل مدارک
۱۰۵۸/۹۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ خواسته:مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰ ریال بابت سه فقره چک به انضمام خسارت تأخیرتأدیه و هزینه داوری
۱۰۷۱/۹۶ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۳میلیون ریال بابت یک فقره سفته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه
۱۰۹۷/۹۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ خواسته: مطالبه مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ريال به انضمام خسارت تأخیرتأدیه
۱۱۴۱/۹۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ مطالبه نفقه و هزینه های درمانی و تهیه منزل مستقل و هزینه ایاب و ذهاب جهت مراجعه به مراکز درمانی و پزشکی
۱۱۴۴/۹۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ خواسته: مطالبه مهریه و نفقه و اجرت المثل
۱۱۳۷/۹۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ خواسته:مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ريال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه
۱۱۱۰/۹۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ريال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه داوری
۱۰۹۰/۹۶ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰(هشتاد میلیون)ریال بابت یک فقره چک به انضمام خسارت تأخیرتأدیه
۱۱۴۷/۹۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ابطال قرارداد بیع
۱۱۰۸/۹۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان و بی اعتباری بیع و استرداد ثمن معامله به نرخ روز
۱۱۳۱/۹۶ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ خواسته:مطالبه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۳۰ریال بابت دو فقره چک به انضمام خسارت تأخیرتأدیه
۱۱۵۳/۹۶ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۷۵۱ ریال بابت چهارفقره حواله به انضمام خسارت تأخیرتأدیه
۱۱۶۰/۹۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ استرداد لاشه چک
۱۰۶۹/۹۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ خواسته:مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ريال به انضمام خسارت تأخیرتأدیه
۱۱۶۸/۹۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ خواسته:مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال بابت یک فقره چک به انضمام خسارت تأخیرتأدی
۱۲۸۷/۹۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ خواسته:مطالبه مهریه وتأیید وتنفیذ بذل مدت ازدواج موقت
۱۱۶۱/۹۶ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰(پانصدمیلیون)ریال بابت چهل ویک فقره سفته به انضمام خسارت تأخیرتأدیه
۱۱۸۹/۹۶ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ خواسته: مطالبه مهریه و نفقه و اجرت المثل
۱۲۰۶/۹۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ خواسته: مطالبه مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ريال بابت یک فقره وام به انضمام خسارت تأخیرتأدیه
۱۱۹۰/۹۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ الزام به انتقال رسمی ملک مسکونی به پلاک ثبتی ۴۹۵۴/۱۹
۱۱۶۹/۹۶ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ فسخ معامله و جلب ثالث
۱۰۸۷/۹۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۸۰ ریال بابت دو فقره چک به انضمام خسارت تأخیرتأدیه
۱۰۹۹/۹۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر تنفیذ و تأیید اعلام فسخ بیع و استرداد ثمن معامله و مطالبه خسارت
۱۲۱۶/۹۶ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۹۰ ریال بابت دو فقره چک به انضمام خسارت تأخیرتأدیه
۹۶۰۹۹۷۷۴۱۶۲۰۱۰۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ مطالبه وجه بابت طلب و مطالبه خسارت تأخیر و تأدیه
۱۲۱۳/۹۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ خواسته: الزام به انجام قرارداد اجرایی
۱۲۷۱/۹۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ مطالبه
۱۳۶۲/۹۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ خواسته: مطالبه مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰(صدوپنجاه میلیون)ريال بابت یک فقره چک به انضمام خسارت تأخیرتأدیه
۱۲۴۶/۹۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ خواسته: استرداد یک دستگاه خودرو سواری هیوندا آزرا سفیدمتالیک مدل۲۰۱۱ به شماره شهربانی .....ایران۱۷۴ص۷۷ و شماره شاسیKMHFC۴۱D۹BA۵۴۳۵۵۸ به انضمام اجاره بهای معوقه ۳ماه به مبلغ۳۰میلیون تومان و اجرت المثل
۱۲۷۶/۹۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ تأیید فسخ معامله به دلیل خیار تخلف از وصف و استرداد ثمن معامله به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰ (نهصد وپنجاه میلیون)ريال یک دستگاه خودروی سانتافه خاکستری رنگ مدل۲۰۱۷به پلاک اروند۸۳۹۷۶
۱۲۸۹/۹۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ خواسته: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۸۰(نهصدوهشتادمیلیون)ریال بابت یکفقره چک به انضمام خسارت تأخیرتأدیه
۱۲۹۱/۹۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ تقاضای استرداد خودرو
۱۱۸۲/۹۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام بطان و بی اعتباری بیع نامه و ابطال سند مالکیت
۱۳۱۲/۹۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ مطالبه وجه به استناد دو فقره سند عادی
۱۱۵۴/۹۶/۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ مطالبه
۱۳۵۷/۹۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ تجویز ازدواج مجدد با رضایت همسر اول
۱۳۲۶/۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ خواسته: ثبت رسمی واقعه نکاح دائم
۹۹۰۹۹۷۷۴۱۶۲۰۰۲۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مطالبه وجه به مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دو فقره چک
۱۳۳۴/۹۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ خواسته:مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ريال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
بهبهان داور ۱۳۹۵ ۱۳۹۸
شعبه سوم داوری حقوقی رئیس شعبه ۱۳۹۵ ۱۳۹۹
شرکت شیرین شهد بهار بهبهان به شماره ثبت 3192 نماینده حقوقی...مشاورحقوقی...داور حقوقی ۱۳۹۵ ۱۳۹۹
شرکت بسته بندی خرما و محصولات غذایی داردان نماینده حقوقی..مشاورحقوقی..داور حقوقی ۱۳۹۶ ۱۳۹۹
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
تقدیرنامه ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
اصول حقوق داوری ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
داوری بین المللی ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
مشاور حقوقی ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
دوره آموزش قانون داوری(اروپا) ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
دوره آموزشی MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
دوره پیشرفته داوری(قزوین) ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
نکات کاربردی داوری(تهران) ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
دوره مقدماتی آموزش داوری (قم) ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
داوری بین المللی(اصفهان) ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
دوره مهارتهای تنظیم قرارداد ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
دوره مهارتهای لایحه نویسی و دادخواست نویسی ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
دوره فن دفاع در دعاوی حقوقی(دانشگاه شیراز) ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
دوره چک و سفته در رویه قضایی( دانشگاه شیراز) ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
دوره کارگاه آموزشی دعاوی ملکی( شیراز) ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
دوره جامع داوری در سه سطح مقدماتی متوسطه و پیشرفته(دانشگاه شیراز) ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
دوره اصول ابلاغ ؛ اجراء و ابطال رأی داوری ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
دوره دعوای خلع ید ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
دوره جامع و فشرده داوری ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
دوره تنظیم توافقنامه داوری،شرط داوری و آثار آن ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
دوره آشنایی مقدماتی با حقوق داوری در حل اختلاف ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
دوره اداره جریان داوری ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
دوره تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 8 ۱۴۰۰/۰۱/۰۵
دوره تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 1 و 3 ۱۴۰۰/۰۱/۰۵
دوره تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 5 ۱۴۰۰/۰۱/۰۵
دوره تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 2 ۱۴۰۰/۰۱/۰۵
دوره تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 7 ۱۴۰۰/۰۱/۰۵
دوره تشریح مواد کاربردی قانون مدنی 6 ۱۴۰۰/۰۱/۰۵
دوره حقوق تجارت 2 ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
دوره آیین دادرسی کاربردی شورای حل اختلاف ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
دوره آشنایی با راه کارهای جدید صدور وصول چک ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
دوره حقوق تجارت 3 ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
دوره تشریحی مواد کاربردی قانون مدنی 4 ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
دوره حقوق حمل و نقل دریایی و قراردادهای آن ۱۴۰۰/۰۱/۱۰
دوره حقوق تجارت 1 ۱۴۰۰/۰۱/۱۰
دوره جرایم رایانه ای ۱۴۰۰/۰۱/۱۰
دوره حقوق تجارت 4 ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
دوره قانون چک با نگاه به تحولات قضایی و بانکی چک(شیراز) ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
دوره داوری الکترونیکی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
دوره آیین اولین ها در زمان اقامه و دفاع از دعوا ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
دوره دعاوی ثلاث:تصرف عدوانی - ممانعت از حق و مزاحمت ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
دوره اصول قراردادنویسی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
دوره انواع جرایم رایانه ای و شیوه طرح دعوی ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
لطفا منتظر بمانید ...