اشتراک گذاری صفحه داوری بیژن کاظمی سنجانی
مشخصات و اطلاعات داور بیژن کاظمی سنجانی

امتیاز علمی: 9290

شماره عضویت: 121760

اعتبار عضویت: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

نام و نام خانوادگی: بیژن کاظمی سنجانی

تلفن: 08632237177

موبایل: 09186034487

آدرس فعالیت: مرکزی - اراك - خیابان شریعتی میدان شریعتی بعد از کوچه سلامت ساختمان جمالزاده پلاک 874 طبقه سوم واحد 6 کدپستی 3813138415- کد پستی: 3813138415

ایمیل:

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: جزا و جرم شناسی

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

توضیحات : مشاوره و انجام داوری های عمومی داخلی

آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره مشاهده رای
۹۹۰۱۰۲۰۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مطالبه وجه چک
۹۹۰۴۰۲۰۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ الزام خوانده به استراد ثمن معامله بجهت عیوب پنهان
۹۹۰۱۱۰۳۰۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ الزام به انجام تعهد قرار دادی مبنی بر پرداخت حق الوکاله
۹۹۰۲۲۰۳۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشترک و اجرت المثل ایام زوجیت و مهریه
۱/ ۹۹۰۱۷۰۲۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ الزام به انتقال سند یکدستگاه خودرو خاور باری به شماره انتظامی ..............ایران ۴۷ و مطالبه ۲ فقره چک به میزان ۲۰۰ میلیون تومان
۹۹۰۱۵۰۴۰۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال بابت وجه ۷ فقره سفته به شماره خزانه داری کل ۵۳۱۱۵۹ الی ۵۳۱۱۶۵ سری /ظ با احتساب خسارت روزانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال از تاریخ تعهد ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ و کلیه هزینه های دادرسی و داو
۱/ ۹۹۰۱۰۰۴۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱- تنفیذ و تایید فسخ بیع موضوع مبایعه نامه های ۱- شماره ۷۲۴۴۷/۹۸ مورخه ۱۳/۱۲/۹۸ و شماره ۰۷۶۲۹۶/۹۸ مورخه ۲۶/۱۲/۹۸ ۲- مطالبه کلیه خسارات دادرسی و داوری
۹۹۰۱۴۰۴۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ الزام به انجام تعهد قرار دادی مبنی بر پرداخت حق الوکاله به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال
۲۲۰۴۹۰۳۰۹۹ /۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ -۱تنفیذ و تایید فسخ بیع موضوع مبایعه نامه شماره ۳۹/۹۳۰۳مورخه ۳۳/۰۹/۰۳ -۹دعوی متقابل خوانده به طرفیت خواهان مبنی بر انتقال سند پلاک ثبتی ۹۹فرعی از ۹۳و مطالبه کلیه خسارات و هزینه های دادرسی ،داوری
۹۹۰۴۵۰۵۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ فسخ بیع موضوع مبایعه نامه شماره ۱۴۴۱ مورخه ۲۰/۰۳/۹۹ ۲- مطالبه کلیه خسارات دادرسی و داوری
۹۹۰۳۰۰۵۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱- الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۸ فرعی از ۱۸۹۶ اصلی واقع در بخش ۲ اراک ۲- مطالبه خسارت قرار دادی روزانه ۳۰۰هزار تومان ۳- مطالبه کلیه هزینه داوری و حق الوکاله
۹۹۰۴۱۰۵۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ الزام خوانده به پرداخت قیمت عادلانه روز ۲ عدد گوشی سامسونگ و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و کلیه هزینه های دادرسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۸۰۵۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ مطالبه ۰۰۰/۷۵۷/۲۴ تومان بابت بدهی ناشی از مشارکت در نصب پکیچ و آبرمکن و کلیه هزینه های دادرسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۲۷۰۸۰۱۵۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ حل و فصل کلیه اختلافات ناشی از مبایعه نامه شماره ۲۳۸۲۷۴ مورخ ۱۱/۴/۹۸
۹۹۰۵۲۰۵۰۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ شرکت تعاونی کشتارگاه سیمرغ دلیجان به شماره ثبت ۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۹۹۶۰ به نشانی اراک جاده فراهان سه راهی زندان کوچه اول اتحادیه مرغداران اراک
۱/ ۹۹۰۱۶۰۲۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ الزام به انتقال سند پلاک ثبتی ۱۲ و ۱۳ فرعی از ۱۱۹۰ اصلی واقع در بخش ۲ اراک به انضمام کلیه خسارات ناشی از انجام تعهد و مطالبه کلیه هزینه های داوری
۹۹۰۲۰۰۶۰۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ الزام خوانده به انجام تعهدات ناشی از قرار داد پیش فروش مسکن مهر به شماره ۱۸۲۰/۹۷/ص مورخ ۱۴/۷/۹۷ و مطالبه خسارات دادرسی هزینه های کارشناسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۶۴۰۶۰۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ الزام به انتقال سند شش دانگ پلاک ثبتی ۲۸۸ فرعی از ۴۶۱۹ و ۴۶۲۰ اصلی واقع در بخش ۲ اراک هر یک از خواندگان نسبت به سهم الارث
۹۹۰۳۷۰۶۰۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱- ابطال فسخ پیمان با اعمال ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ۲- مطالبه صورت وضعیت قطعی قرار داد شماره ۴۳۵۰ مورخه ۲۰/۵/۹۷ به مبلغ ۰۸۰/۲۶۶/۶۹۲/۴ ریال ۳- مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ صورت وضعیت قطعی ۴- مطالیه
۹۹۰۵۳۰۶۰۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ الزام به پرداخت بدهی یکد ستگاه خودرو سواری رانا و سپس فک رهن از شرکت مترهن (ایران خودرو) ۲- الزام به تعویض پلاک و انتقال سند قطعی یکدستگاه خودرو سواری رانا به شماره انتظامی ۴۷-۱۲۵ س ۴۲ ۳- مطالبه خسا
۹۹۰۵۹۰۶۰۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ تنفیذ و تایید فسخ بیع موضوع مبایعه نامه شماره ۴۰۰۸ مورخه ۱۵/۰۳/۹۹ ۲- مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۶۵۰۶۰۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ استرداد خودرو ۲۰۶ به شماره انتظامی ۴۷-۵۶۸س۷۴ ۲- مطالبه خسارت قرار دادی ۳- مطالبه ثمن معامله خودرو ۲۰۷ به شماره انتظامی ۴۷-۰۰۰ب۷۱ ۴- مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۷۶۰۷۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ بیــژن کاظمی مستند به قرار داد داوری شماره ۱/۹۹۰۷۶ مورخه ۲۴/۰۵/۹۹
۹۹۰۶۰۰۷۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ مطالبه ۴۰۲ گرم و ۸۰ سوت طلای آبشده ۱۸ عیار
۹۹۰۲۹۰۷۰۲۰۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱- الزام به ایفای تعهد ۲- الزام به تنظیم سند رسمی ۳- مطالبه کلیه خسارات دادرسی و داوری
۹۹۰۵۴۰۷۰۲۴۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ -مطالبه ثمن قراردادی (چک شماره ۷۳۲۰۹۱ بانک شهر به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۰ )به انضمام خسارت دادرسی و خسارات تاخیر تادیه چک ۲-مطالبه خسارت قراردادی روزانه ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال از تاریخ ۱۰/۱۰/۹۸ لغایت اجرای حکم
۹۹۰۳۸۰۷۰۲۴۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ الزام خواندگان به تنظیم دفترچه انتقالات شرکت شهرکهای صنعتی ۲- الزام به پرداخت مابه التفاوت کرین ۲۰ تنی ۳- پرداخت کلیه بدهی های دارائی ،اداره تامین اجتماعی و شرکت شهرکها ۴- پرداخت کلیه هزینه های دادرسی
۹۹۰۴۰۰۸۰۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱- الزام به تحویل مبیع ۲- الزام به انتقال سند ۳- مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۶۶۰۸۰۵۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ -اعلام بطلان عقد بیع مبایه نامه شماره ۰۰۶۲ مورخ ۲۴/۶/۹۸ به جهت عدم قصد و رضای طرفین بر عقد بیع موضوع ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی ۲- مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۶۷۰۸۰۱۸۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ مطالبه نفقه زوجه از تاریخ ۸/۱/۹۹ بصورت مستمر
۹۹۰۹۵۰۹۰۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ مطالبه بدهی به میزان ۴۰۰ میلیون مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۶۲۰۸۰۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ تنفیذ و تایید فسخ بیع موضوع مبایعه نامه شماره ۷۸۰۴۹ مورخه ۱۲/۰۶/۹۹ ۲- مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۸۱۰۸۰۱۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۱- مطالبه وجه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال ۲- تامین خواسته ۳- مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۷۱۰۹۰۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر اثبات وقوع عقد هبه و رجوع از آن با توجه به عدم پرداخت عوض به انضمام کلیه هزینه های دادرسی
۹۹۰۷۷۰۹۰۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ۱- مطالبه وجه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال ۲- تامین خواسته ۳- مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۹۳۰۱۰۰۱ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱- الزام به تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه شماره ۷۴۸۳۵ مورخ ۶/۱۲/۹۸ خودرو سواری اچ سی کراس به شماره انتظامی ایران ۴۷- ۷۲۴ ق ۱۳ مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق الزحمه
۹۹۰۱۰۹۰۱۰۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ مطالبه ۲۲۰ گرم طلای ۱۸ عیار
۹۹۰۱۰۵۰۱۰۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ مطالبه وجه
۹۹۰۱۰۸۰۱۰۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ مطالبه ۵ فقره چک ( حواله ) ( ۱- چک شماره ۷۴۷۱۶۷ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال ۲- چک شماره ۷۴۷۱۶۶ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال ۳- چک شماره ۳۴۴۶۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۶ ریال ۴- ۳۴۴۶۶۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳ ری
۹۹۰۳۴۰۱۰۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ مطالبه وجه التزام به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال (۸ روز هر روز از قرار ۵۰۰ هزار تومان)
۹۹۰۱۰۶۰۱۰۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ختم خصومت در خصوص همگی و تمامی شش دانگ زمین به شماره پلاک ثبتی ۲۰۹۳/۹۶ فرعی از ۱ اصلی واقع در بخش ۲ ثبتی ساوه به مساحت ۳۶/۳۳۹
۹۹۰۲۶۰۱۰۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - تنفیذ و تایید فسخ معامله موضوع مبایعه نامه ۲۴۲۴۹۲ مورخ ۱۵/۱۱/۹۸ به استناد خیار غبن فاحش ۲- مطالبه مطلق خسارات دادرسی
۹۹۰۱۰۴۰۱۰۰۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ مطالبه وجه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال و کلیه خسارات و هزینه های داوری
۹۹۰۱۰۰۱۱۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱- تنفیذ و تایید فسخ بیع موضوع مبایعه نامه شماره ۰۸۲۴۶۶ مورخه ۱۹/۰۹/۹۹ ۲- مطالبه خسارات قراردادی به میزان .................... ریال ۳- مطالبه کلیه خسارات دادرسی و داوری
۹۹۰۱۰۲۰۱۱۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ الزام به انتقال سند و تحویل یکدستگاه خودرو سواری سمند به شماره انتظامی ۴۷-۱۲۶ ط ۱۹ به انضمام کلیه هزینه دادرسی و حق الزحمه داوری
۱۳۹۹۰۵۸۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ مطالبه وجه به میزان ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و الزام به انجام تعهدات ناشی از قرار داد ۱۵۴/م /۱۳۸۸ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۸ ۲- مطالبه کلیه خسارات دادرسی و داوری
۹۹۰۱۰۲۰۱۱۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ الزام به انتقال سند و تحویل یکدستگاه خودرو سواری سمند به شماره انتظامی ۴۷-۱۲۶ ط ۱۹ به انضمام کلیه هزینه دادرسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۷۴۰۸۰۱۵۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تایید فسخ بیع موضوع مبایعه نامه مورخه ۲۱/۱۲/۹۸ ۲-استرداد مبیع ۳-مطالبه کلیه خسارات دادرسی و داوری
۹۹۰۱۰۳۰۱۱۰۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ الزام به انتقال سند یکدستگاه خودرو سواری سوناتا به شماره انتظامی ۴۷-۹۴۶ ط ۸۴ به انضمام کلیه هزینه دادرسی
۹۹۰۱۱۱۰۱۱۰۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ مطالبه وجه به میزان مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۴۱ ریال و مطالبه کلیه هزینه های دادرسی و داوری
۹۹۰۸۰۰۱۰۲۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تنفیذ و تایید فسخ معامله به استناد خیار عیب و خیار غبن ۲- مطالبه مطلق خسارات دادرسی ۳- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ارسال اظهارنامه لغایت اجرای حکم
۹۹۰۸۰۰۱۰۲۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱- تنفیذ و تایید فسخ معامله به استناد خیار عیب و خیار غبن ۲- مطالبه مطلق خسارات دادرسی ۳- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ارسال اظهارنامه لغایت اجرای حکم
۹۹۰۹۶۰۱۱۰۲۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به منع استفاده از علامت ثبت شده و مشابه آن و الزام خوانده به رفع و جمع آوری تابلو و هر آنچه که باعث تضیع حقوق مکتسبه موکل و باعث گمراه شدن مصرف کنندگان میگردد بعلاوه کلی
۹۹۰۸۸۰۱۱۰۲۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ الزام به تسویه حساب و پرداخت بدهی ناشی از عملکرد کارگاه به تامین اجتماعی به انضمام هزینه های داوری
۹۹۰۸۴۰۱۲۰۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۱- مطالبه وجه به مبلغ ۱۶ میلیون تومان به انضمام خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ ۷/۷/۹۹ ۲- الزام به تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه ۲۵۳۶۶۶ مورخ ۲۴/۱۲/۹۸ ۳- تامین خواسته ۴- مطالبه کلیه خسارات دادرسی و هزینه
۹۹۰۷۳۴۰۰۱۰۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ابطال قرار داد ۶/۷/۹۴ موضوع مبایعه نامه ۱۳۲۲۳۶ و الزام به پرداخت خسارات و غرامت ناشی از فروش مال غیر به قیمت روز
۹۹۰۳۵۰۸۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تقاضای رسیدگی و اثبات وقوع بیع مورخ شهریور۱۳۹۱ سپس الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی، بعلاوه تحویل مبیع و کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و هزینه داوری و کارشناس
۹۹۰۹۰۰۴۰۰۰۲۰۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱- الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قرار داد پیش فروش مسکن مهر به شماره ۳۴۵۶/۹۷/ص مورخ ۲۰/۱۲/۹۷ ۲- مطالبه خسارت ۳- مطالبه خسارات دادرسی هزینه های کارشناسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۸۹۰۴۰۰۰۲۰۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - الزام خوانده به انجام تعهدات ناشی از قرار داد پیش فروش مسکن مهر به شماره ۶۹۴/۹۹/ص مورخ ۱۵/۰۴/۹۹ ۲- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ۳- مطالبه خسارات دادرسی هزینه های کارشناسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۸۶۰۴۰۰۰۲۰۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱- الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی ازعدم انجام تعهدات قرار داد پیش فروش مسکن مهر به شماره ۳۰۶۳/۹۷/ص مورخ ۰۷/۱۱/۹۷ ۲- مطالبه خسارت ۳- مطالبه خسارات دادرسی هزینه های کارشناسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۸۷۰۴۰۰۰۲۰۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱- الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قرار داد پیش فروش مسکن مهر به شماره ۳۰۶۲/۹۷/ص مورخ ۰۷/۱۱/۹۷ ۲- مطالبه خسارت ۳- مطالبه خسارات دادرسی هزینه های کارشناسی و حق الزحمه داوری
۹۹۰۱۹۰۴۰۰۰۲۰۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قرار داد پیش فروش مسکن مهر به شماره ۱۲۴۷/۹۸/ص مورخ ۱۹/۰۵/۹۸ ۲- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ۳- مطالبه خسارات دادرسی هزینه های کارشناسی و حق الزحمه
۱۴۰۰۹۹۰۸۳۰۳۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید مشاعی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به انضمام خسارات دادرسی
۱۴۰۰۹۹۰۹۹۰۴۰۲۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱-تایید و اعلان فسخ موضوع مبایعه نامه های شماره ۲۸۹۰۹۷ مورخ ۱۲/۰۹/۹۹ و ۰۷۶۴۴۶ مورخه ۱۲/۰۹/۱۳۹۹ به انضمام مطالبه هزینه ها و خسارات داوری و حق الوکاله
۱۴۰۰۴۸۰۷۰۱۲۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱- الزام به انتقال سند یکدستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی ۴..........ط ۷۵ ۲- مطالبه روزانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال از تاریخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۰ و به انضمام کلیه هزینه دادرسی
۱۴۰۰۵۶۰۷۰۲۰۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱- ابطال قسمتی از سند به شماره ۲۵۷۰۷۴ مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۰ به میزان سه دانگ و به تبع آن انتقال سند ۲- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۷۱۷ فرعی از ۲۹۶۷ اصلی بخش یک اراک ۳
۹۹۰۹۲۰۱۰۰۶ ۱۵۹۹/۱۰/۰۶ تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل مبیع ( زمین چهار دیواری به متراژ ۱۴۰ متر مربع دونبش ) و خسارت تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۹ لغایت اجرای حکم و تحویل کلیه مدارک مالکیتی تا سلسه
۹۹۰۹۱۰۱۰۱۷ ۱۵۹۹/۱۰/۱۸ الزام خوانده به استرداد ثمن معامله به قیمت روز با جلب نظر کارشناسی و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر
۹۹۰۱۰۳۰۱۱۰۴ ۱۵۹۹/۱۱/۰۴ الزام به انتقال سند یکدستگاه خودرو سواری سوناتا به شماره انتظامی ۴۷-۹۴۶ ط ۸۴ به انضمام کلیه هزینه دادرسی
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
مرکز داوری دادیاران اصلاح پیشه رئیس و مدیر معاونت ارجاع ۱۳۹۴ ۱۳۹۹
ماهنامه سیاسی اجتماعی فانوس ما مشاوره حقوقی ۱۳۹۴ ۱۴۰۰
مرکز داوری دادیاران اصلاح پیشه مولف و نویسنده کتاب جرم حفاری غیر مجاز در مکانهای تاریخی ۱۳۹۵ ۱۳۹۵
مرکز داوری دادیاران اصلاح پیشه عضو اتحادیه سراسری موسسات حقوقی ایران ۱۳۹۵ ۱۳۹۹
مرکز داوری دادیاران اصلاح پیشه مولف و نویسنده کتاب جرایم سایبری ۱۳۹۶ ۱۳۹۶
مرکز داوری دادیاران اصلاح پیشه مولف و نویسنده کتاب امتیازات و حقوق شاکی و متهم در قوانین کیفری ۱۳۹۶ ۱۳۹۶
مرکز داوری دادیاران اصلاح پیشه مشاوره حقوقی و معاضدت از خانواده معظم و مغزز شاهد و ایثارگران ۱۳۹۶ ۱۳۹۹
مرکز داوری دادیاران اصلاح پیشه داور شرکت عمران شهر های جدید ۱۳۹۸ ۱۳۹۹
مدارک و گواهینامه ها
عنوان گواهی تاریخ صدور
آشنایی با اصول مشاوره ،داوری و حکمیت اختلافات ملکی ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
آموزش داوری ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
جهات نقض دادنامه در دعاوی مدنی ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
داوری حقوقی ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
لطفا منتظر بمانید ...