اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام

ماهیت وجه وصولی در فرض وجود اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه

کلمات کلیدی:

شماره دادنامه: 9309970220400388

مرجع صدور: شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ: 1393/04/07

چکیده: در فرض وجود دین به همراه خسارت تأخیر تأدیه (به علت عدم پرداخت دین در سررسید معین)، وصول هرگونه وجه از مدیون به هر نحوی (من‌جمله برداشت از حساب مدیون ت ...

بازگشت به لیست آرا

لطفا منتظر بمانید ...