ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری

دعوای ابطال سند رسمی تنظیم‌ شده در اجرای مزایده

کلمات کلیدی:

شماره دادنامه: 9309970221600979

مرجع صدور: شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تاریخ: 1393/08/11

چکیده: دعوای ابطال سند رسمی تنظیم‌ شده در اجرای مزایده‌ای که مرجع قضایی برگزار کرده در مرجع هم‬عرض، قابل استماع نیست.

بازگشت به لیست آرا

لطفا منتظر بمانید ...