ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری

جزئیات نظریه مشورتی

شماره: 3506/7

تاریخ: 1390/07/03

توضیح: رسیدگی به دعوی ابطال شرط داوری مندرج در قرارداد منع قانونی ندارد و پرداختن به این موضوع منوط به صدور رای داوری نیست.

بازگشت به لیست

لطفا منتظر بمانید ...