ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی تهران - تهران زیبا فروزش

امتیاز علمی: 1000

نام و نام خانوادگی: زیبا فروزش

شماره عضویت: 157506

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۰۶/۲۱

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: تهران - تهران

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...