ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
داور حقوقی فارس - شیراز عیسی طالبی اردکانی

امتیاز علمی: 1000

نام و نام خانوادگی: عیسی طالبی اردکانی

شماره عضویت: 149124

اعتبار عضویت: ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

تخصص داور: داوری عمومی داخلی

محل فعالیت: فارس - شیراز

محاسبه هزینه داوری
آرای صادره داور
شماره رای صادره تاریخ صدور موضوع رای داوری صادره
سوابق کاری
محل کار سمت شروع فعالیت پایان فعالیت
لطفا منتظر بمانید ...