شرایط جدید ثبت نام در کتاب داوران ظرفیت محدود

آیا برای انجام داوری نیاز به پروانه داوری هست؟

جواب: خیر.
مطابق قوانین جاری کشور هیچ گونه اختیاری برای صدور پروانه داوری برای هیچ مرجعی پیش بینی نشده است، لذا در حال حاضر چیزی بنام پروانه داوری وجود ندارد.

اما نکته بسیار مهم این است که داوری یک موضوع تخصصی است و اگرچه قانونگذار شرایط خاصی را برای شخص داور پیش بینی نکرده ولی قطعاً هر شخصی بدون اطلاعات داوری نمی تواند یک رای داوری استاندارد صادر نماید و کلیه شرایط و اصول دادرسی را بدون دانش کافی رعایت نماید
.
لذا پیش بینی دوره های آموزشی داوری برای جبران بخشی از همین ضعف قانونی است.

لطفا منتظر بمانید ...