اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام
جزئیات رای داوری - آرش سماک عابدی
داور صادر کننده رای
آرش سماک عابدی
شماره رای
۰۰۱
تاریخ صدور
۱۳۹۴/۰۲/۰۷
داوران دیگر
داور : آرش سماک عابدی
موضوع
مطالبه وجه چک، نظر به اینکه در قرارداد طرفین داور معرفی گردیده بود
خلاصه رای
اصل عدم توجه ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت
متن رای صادره
رأی داور در مورد دعوی الف. با وکالت آقای ع. به طرفیت شرکت .... و آقای خ. با وکالت آقای ل. به خواسته مطالبه وجه چک ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه. نظر به اینکه در قرارداد طرفین داور معرفی گردیده بود ، لذا با استعانت از حضرت حق بشرح ذیل رای صادر مینمایم اولا: چک مورد استناد خواهان به شماره ... و مورخ ..... به عهده بانک ... شعبه ..... به مبلغ مندرج در ستون خواسته، ظهور در بدهی خوانده ردیف اول که خوانده ردیف دوم مدیر آن می باشد، در حق خواهان دارد. ثانیا: خواندگان با وجود این که به اصالت چک مورد استناد خواهان تعرضی ننموده اند مدعی شده اند که چک بابت خرید سیمان و بتن و آهن از شخصی به نام .....صادر شده که ایشان به تعهدات خود مبنی بر تحویل کالاهای مورد معامله عمل نکرده اند و بنابراین معامله را فسخ کرده اند و ایشان باید لاشه چک را مسترد می نمودند اما با وجود ابلاغ اظهارنامه نه تنها آن را مسترد نکرده اند بلکه آن را به خواهان واگذار کرده است.در حالی که هیچ رابطه و معامله ای با خواهان نداشته اند واصلا ایشان را نمی شناسند و مدعی تحصیل یا مسئولیت چک توسط خواهان شده اند و برای اثبات این ادعا به گواهی گواه استناد کرده اند که گواهان آنان در جلسه رسیدگی مورخ ....... نزد اینجانب داور طرفین ، اظهارات خواندگان را تکرار و از نحوه انتقال چک به خواهان اظهار بی اطلاعی کرده اند، اما نظر به اینکه پس از صدور چک از تعهد منشاء آن منفک شده و حیات مستقلی یافته و خود موضوعیت می یابد و پس از گردش معاملاتی، ظهور در بدهی صادر کننده آن در قبال دارنده چک دارد و ایرادات رابطه مستقیم بین صادر کننده و دریافت کننده اولیه سند در مقابل دارنده یا حسن نیت قابل پذیرش نیست . مگر در موارد استثنایی، تحصیل یا سوء نیت( مجرمانه یا مغرضانه) و عدم رعایت اصول و شرایط شکلی و ماهیتی در اسناد تجاری و ایراد به روابط شخصی بلافصل و نظر به اینکه خواندگاه دلیلی جهت توجیه پذیرش ایرادات قانونی در مقابل دارنده ارائه نکرده اند و گواهان معرفی شده آنان در مورد نحوه تحصیل چک توسط خواهان گواهی ای نداده اند، بنابراین دفاعیات آنها در مقابل خواهان که دارنده با حسن نیت چک می باشد قابل پذیرش نمی باشد. علاوه بر این موارد فوق، از نظر مدنی، چک با وجود فقدان وصف تجاری نیز نوعی حواله است( رأی وحدت رویه شماره ..۶ ۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور) و حسب ماده ۷۳۳ قانون مدنی، فسخ معامله پایه یا منشاء موجب بطلان حواله نیست و صرفا صادر کننده می تواند ، پس از پرداخت وجه چک به دارنده آن به طرف معامله خود رجوع نماید. بنا به مراتب فوق، داور منتخب با استصحاب دین حسب ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده یاد شده و نیز مواد ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳ و ۱۹ قانون صدور چک و مواد ۳۱۳ و ۲۱۳ قانون تجارت به شرح زیر حکم به محکومیت خواندگان به طور تضامنی در حق خواهان صادر را و اعلام می دارد: ۱- پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته ۲- پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی ۳- پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله داوری برابر توافق که از مبلغ تعرفه کمتر است. ۳- پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت اصل خواسته موضوع بند یک فوق از تاریخ مطالبه تا زمان پرداخت بر اساس نرخ شاخص تورم که در مرحله اجرا محاسبه خواهد شد. رآی حضوری و از سوی داور قطعی می باشد.
درخواست ابطال رای شده؟
خیر
شرح اقدامات انجام شده
مرحله اول : دعوت طرفین و دریافت لوایح و شنیدن حرفهای آنها مرحله دوم : دعوت به صلح و سازش مرحله سوم : عدم سازش و برگزاری جلسه رسیدگی مرحله چهارم : برگزاری جلسه دوم رسیدگی مرحله پنجم : صدور دادنامه با استعانت از حضرت حق
شرح تصمیم دادگاه بدوی
بدلیل توافق طرفین در قطعی بودن رای داور به دادگاه ارجاع نگردید.
شرح تصمیم دادگاه تجدید نظر
بدلیل توافق طرفین در قطعی بودن رای داور به دادگاه ارجاع نگردید.
آخرین وضعیت اجرای رای داوری
پس از صدور رای ، طرفین با پرداخت و دریافت مبلغ مورد توافقی یکدیگر ، رضایت هم را کسب نمودند
سایر توضیحات
دعای خیر
لطفا منتظر بمانید ...