اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام
جزئیات رای داوری - آرش سماک عابدی
داور صادر کننده رای
آرش سماک عابدی
شماره رای
۰۰۲
تاریخ صدور
۱۳۹۵/۰۵/۳۰
موضوع
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۶۹,۲۸۹,۹۱۵ ریال بابت وجه هشت فقره چک ثمن قرارداد
خلاصه رای
خواهان دعوای اصلی در تاریخ ۱۱/۰۲/۹۵ درخواست داوری بین خوانده و خواهان به خواسته وصول وجه ۸ فقره چک برگشتی ثمن قرارداد شماره ۹۳/۱۵۶۷۴ مورخ ۲۶/۰۳/۹۳ در اعتبار خواهان قرار گرفته لکن در سررسید مشخص شده به علت نبود موجودی کافی چک های مذکور پرداخت نشده برگشت خورده است و پس از دفعات درخواستی مکرر به جهت کارسازی چک های دریافتی ، از صاحب چک متاسفانه از پرداخت و کارسازی چک جلوگیری بعمل می آید و به همین جهت خواهان طبق اضهارنامه ای به خوانده اعلام می دارد با توجه به وجود داور در قرارداد طرفین داور خود را نیز معرفی نماید که پس از جلسات بین خواهان و خوانده داور فوق الذکر معرفی و مقرر گردید که تصمیم داور برای طرفین قظعی و واجب الاجرا می باشد . طرفین دعوی اسناد و مدارک و لوایح خود را ارائه نمودند که حاکی است قرارداد و صورت جلسه تحویل و همچنین کپی چک ها و گواهی های عدم پرداخت اعلام می نماید که در اجرای قرارداد مذکور خواهان به تعهدات خود عمل نموده و مورد معامله به صورت صحیح و سالم به خوانده تحویل گردیده و صورت جلسه تحویل نیز امضا شده است ولی وجه چک ها که همگی عهده بانک صادرات بابت ثمن معامله در اختیار خواهان قرار گرفته اند برگشت شده اند و تقاضای رسیدگی به استناد مواد ۲۲۸ قانون مدنی و ۱۹۸ ؛ ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ عدم وصول چک ها تا زمان پرداخت را نموده است. داور منتخب ، طی نامه شماره ۰۰۸۳/۹۵/س مورخ ۳۰/۰۲/۹۵ درخواست خواهان را به خوانده ارسال نمود و خواهان وکیل خود را طی نامه ای به داور منتخب معرفی نمود که تمامی احضاریه ها ، جلسات رسیدگی ، نظریه های کارشناسی ، دادنامه ها و غیره به خواهان و خوانده و وکلای محترمشان ارسال میگردد.
متن رای صادره
بسم الله الرحمن الرحیم رای داوری رأی داوری با موضوع صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۶۹,۲۸۹,۹۱۵ ریال بابت وجه هشت فقره چک ثمن قرارداد شماره ۹۳/۱۵۶۷۴ مورخ ۲۶/۰۳/۹۳ با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ عدم وصول چک ها تا زمان پرداخت/ خواهان (و خوانده دعوای تقابل): شرکت خصوصی ... با وکالت .... خوانده (وخواهان دعوی متقابل): آقای ... با وکالت آقای ... خواسته خواهان اصلی: صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۶۹,۲۸۹,۹۱۵ ریال بابت وجه هشت فقره چک ثمن قرارداد شماره ۹۳/۱۵۶۷۴ مورخ ۲۶/۰۳/۹۳ با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ عدم وصول چک ها تا زمان پرداخت خواسته خواهان دعوای تقابل: صدور حکم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به خسارات ناشی از تخلفات قراردادی و عدم اجرای برخی از ماده های قرارداد بر اساس نظریه های کارشناسان دادگستری مرجع رسیدگی: داور مرضی الطرفین منتخب بین طرفین دعوی داور پرونده: آقای آرش سماک عابدی گردش کار پرونده : خواهان دعوای اصلی در تاریخ ۱۱/۰۲/۹۵ درخواست داوری بین خوانده و خواهان به خواسته وصول وجه ۸ فقره چک برگشتی ثمن قرارداد شماره ۹۳/۱۵۶۷۴ مورخ ۲۶/۰۳/۹۳ در اعتبار خواهان قرار گرفته لکن در سررسید مشخص شده به علت نبود موجودی کافی چک های مذکور پرداخت نشده برگشت خورده است و پس از دفعات درخواستی مکرر به جهت کارسازی چک های دریافتی ، از صاحب چک متاسفانه از پرداخت و کارسازی چک جلوگیری بعمل می آید و به همین جهت خواهان طبق اضهارنامه ای به خوانده اعلام می دارد با توجه به وجود داور در قرارداد طرفین داور خود را نیز معرفی نماید که پس از جلسات بین خواهان و خوانده داور فوق الذکر معرفی و مقرر گردید که تصمیم داور برای طرفین قظعی و واجب الاجرا می باشد . طرفین دعوی اسناد و مدارک و لوایح خود را ارائه نمودند که حاکی است قرارداد و صورت جلسه تحویل و همچنین کپی چک ها و گواهی های عدم پرداخت اعلام می نماید که در اجرای قرارداد مذکور خواهان به تعهدات خود عمل نموده و مورد معامله به صورت صحیح و سالم به خوانده تحویل گردیده و صورت جلسه تحویل نیز امضا شده است ولی وجه چک ها که همگی عهده بانک صادرات بابت ثمن معامله در اختیار خواهان قرار گرفته اند برگشت شده اند و تقاضای رسیدگی به استناد مواد ۲۲۸ قانون مدنی و ۱۹۸ ؛ ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ عدم وصول چک ها تا زمان پرداخت را نموده است. داور منتخب ، طی نامه شماره ۰۰۸۳/۹۵/س مورخ ۳۰/۰۲/۹۵ درخواست خواهان را به خوانده ارسال نمود و خواهان وکیل خود را طی نامه ای به داور منتخب معرفی نمود که تمامی احضاریه ها ، جلسات رسیدگی ، نظریه های کارشناسی ، دادنامه ها و غیره به خواهان و خوانده و وکلای محترمشان ارسال میگردد. در تاریخ ۱۱/۰۲/۹۵ طرفین دعوی ، امضاءکننده ذیل این رای را ، به سمت داور واحد تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید تا چنانچه اعتراض یا جهات ردی به داور تعیین شده دارند مراتب را اعلام نمایند. وکیل خواهان طی نامه شماره ۱۰۰۱ / ۹۵ مورخ ۱۷/۰۲/۹۵ قبولی خود را در خصوص داور تعیین شده اعلام می کند و خوانده جهات ردی اعلام نمی کند. داور تعیین شده نیز قبولی خود را در تاریخ ۲۱/۰۲/۹۵ به طرفین دادخواست اعلام می نماید. با دعوت از طرفین و وکلای آنها جلسه ای در تاریخ ۲۶/۰۲/۹۵ در محل داور تشکیل می گردد. طرفین دعوی در جلسه حاضر نمیگردند ولی وکلای آنها بدون شرکت در جلسه لوایح خود را ارسال نمودند. وکیل خوانده در لایحه ارسالی ضمن ایراد به صلاحیت مرکز داوری اعلام می نماید که موضوع اختلاف بنا به درخواست خواهان و با در نظر گرفتن محل انعقاد قرارداد و حوزه قضائی مربوطه که قبلاً موضوع را بررسی کرده ؛ در شهر مشهد است و لذا رسیدگی در خصوص موضوع داوری ؛ طرفین دعوی ؛ اختلاف واحد و قرارداد واحد به صورت همزمان دردو مرجع رسیدگی مغایر با مقررات است. وکیل خوانده نیز در لایحه تقدیمی اعلام می نماید که اولا مرجع حل اختلاف در قرارداد داوران تهران که ثبت در سامانه جامع داوری تعیین شده است که محل آن در تهران است و ثانیا خواهان با توجه به صلاحیت مرکز داوری تهران دعوی مطروح در شهر مشهد انصراف داده است. ماده ۷ قرارداد طرفین در خصوص نحوه حل اختلافات به شرح زیر نگارش یافته است: «۱-۷ در صورت بروز اختلاف یا مشکل احتمالی طرفین باید به صورت دوستانه حل و فصل نمایند. ۲-۷ در صورت عدم حل اختلاف با تعیین حکم از طرفین؛ حل و فصل اختلاف با حکمیت خواهد بود و نظر حکمیت برای طرفین لازم الاجرا می باشد. ۳-۷ در غیر این صورت عدم حل اختلاف داور مرضی الطرفین تعیین شده از سوی خواهان و خوانده بر طبق گزارش کتبی حکم و استماع طرفین قر
درخواست ابطال رای شده؟
رای قطعی می باشد
شرح اقدامات انجام شده
دعوت از طرفین پرونده استعلام از اتاق داوری مشهد نامه نگاری دریافت لوایح بررسی لوایح برگزاری اولین جلسه رسیدگی برگزاری دومین جلسه رسیدگی برگزاری سومین جلسه رسیدگی صدور دادنامه
شرح تصمیم دادگاه بدوی
رای داور قطعی بوده
شرح تصمیم دادگاه تجدید نظر
رای داور قطعی بوده
آخرین وضعیت اجرای رای داوری
ارجاع به اجراییات تهران جهت اجرای دادنامه
سایر توضیحات
دعای خیر
شعبه
ارجاع به اجراییات جهت اجرای حکم
لطفا منتظر بمانید ...