اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام
جزئیات رای داوری - آرش سماک عابدی
داور صادر کننده رای
آرش سماک عابدی
شماره رای
۰۰۸
تاریخ صدور
۱۳۹۵/۰۵/۱۸
موضوع
رأی داوری با موضوع صدور حکم شرط اجرای حکم تمکین
خلاصه رای
اجرای آن منوط به تهیه منزل مناسب و اثاث منزل متعارف جهت اسکان زوجه در معیت مامورین واحد مدکاری اجتماعی خواهد بود. رأی صادره قطعی می‌باشد.
متن رای صادره
بسم الله الرحمن الرحیم رای داوری رأی داوری با موضوع صدور حکم شرط اجرای حکم تمکین در خصوص دادخواست آقای ... با وکالت ... به طرفیت خانم ... به خواسته تمکین دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین به دلالت فتوکپی مصدق رونوشت سند ازدواج دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... شهرستان ... از بابت خواسته با عنایت به اظهارات خواهان و وکیل وی و اینکه از ناحیه خوانده دفاع مؤثری به عمل نیامده است و دلیلی که عدم تمکین وی را از شوهرش توجیه نماید ارایه ننموده است لذا داور مرضی الطرفین ادعای خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشوئی محکوم می‌نماید و اجرای آن منوط به تهیه منزل مناسب و اثاث منزل متعارف جهت اسکان زوجه در معیت مامورین واحد مدکاری اجتماعی خواهد بود. رأی صادره قطعی می‌باشد. داور مرضی الطرفین آرش سماک عابدی
درخواست ابطال رای شده؟
رای داور قطعی می باشد.
شرح اقدامات انجام شده
بررسی اسناد پرونده دعوت از طرفین پرونده دریافت استشهادیه محلی تعیین وقت جلسه رسیدگی برگزاری جلسه رسیدگی صدور دادنامه
شرح تصمیم دادگاه بدوی
رای داور قطعی می باشد.
شرح تصمیم دادگاه تجدید نظر
رای داور قطعی می باشد.
آخرین وضعیت اجرای رای داوری
رای عینا اجرا گردید.
سایر توضیحات
دعای خیر
لطفا منتظر بمانید ...