اینستاگرام سامانه جامع داوری را دنبال کنید کانال رسمی سامانه جامع داوری  در اینستاگرام
جزئیات رای داوری - آرش سماک عابدی
داور صادر کننده رای
آرش سماک عابدی
شماره رای
۰۰۵
تاریخ صدور
۱۳۹۵/۰۵/۰۸
موضوع
رأی داوری با موضوع صدور حکم رسیدگی به اعتراض به آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی
خلاصه رای
آراء صادره از ناحیه سازمان نظام ساختمان قطعی بوده ثانیاً قانون گذار مرجع خاصی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص به آراء صادره از ناحیه ... تعیین نکرده
متن رای صادره
بسم الله الرحمن الرحیم رای داوری رأی داوری با موضوع صدور حکم رسیدگی به اعتراض به آراء صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی در خصوص دعوی شرکت دفتر فنی مهندسی ... با مدیریت آقای ... با وکالت آقای ... به طرفیت ... به خواسته نقض دادنامه شماره ... مورخ ... و صدور رأی برائت خواهان ، توجهاً به محتویات پرونده و دلایل موجود من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات نمی رسد زیرا اولاً آراء صادره از ناحیه سازمان نظام ساختمان قطعی بوده ثانیاً قانون گذار مرجع خاصی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص به آراء صادره از ناحیه ... تعیین نکرده ثالثاً شورای انتظامی مرجع مستقل بوده و آراء صادره از ناحیه آن ها نیز در محاکم عمومی قابل اعتراض نبوده با این وصف دعوی خواهان ازنظر داور غیرثابت و به استناد مواد ۲، ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و قطعی است. داور مرضی الطرفین آرش سماک عابدی
درخواست ابطال رای شده؟
رای داور قطعی می باشد.
شرح اقدامات انجام شده
رسیدگی به اسناد و اوراق پرونده دعوت از طرفین دعوی به جهت صلح و سازش معرفی وکلا به داور از سوی طرفین دریافت لوایح از سوی وکلای طرفین دعوی صدور زمان جلسه رسیدگی برگزاری جلسه رسیدگی صدور دادنامه
شرح تصمیم دادگاه بدوی
رای داور قطعی می باشد.
شرح تصمیم دادگاه تجدید نظر
رای داور قطعی می باشد.
آخرین وضعیت اجرای رای داوری
پرونده مختومه گردید
سایر توضیحات
دعای خیر
لطفا منتظر بمانید ...